Czwartek, 25.4.2024
Name days: Jarosław / Marek

Szkoła Odkrywców Talentów

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W naszej szkole prowadzi się działania na rzecz uczniów zdolnych. Są to różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań, przedmiotowych, zajęć teatralnych, wokalnych, plastycznych lub sportowych. W każdej z tych dziedzin uczniowie osiągają niemałe sukcesy.

W związku z tym w czerwcu zgłosiliśmy kandydaturę szkoły do tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. W dokumencie aplikacyjnym opisaliśmy działania, które podejmujemy aby rozwijać uzdolnienia uczniów. Wśród nich znalazły się, między innymi,  osiągnięcia sportowe, sukcesy chóru Grosso oraz wokalistów, czy działalność szkolnego koła PCK. Wszystkie te działania zostały docenione i Zespół Szkół w Ociążu znalazł się w gronie „Szkół Odkrywców Talentów”.

Tytuł jest wyróżnieniem dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Potwierdza i zobowiązuje do prowadzenia stałych, systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych.

Szkoła Odkrywców Talentów – raport 2019

Cele podejmowanych działań

Głównym celem podejmowanych w szkole działań jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów uczniów obejmujące: diagnozowanie uzdolnień uczniów, wspieranie ich w rozwijaniu ich pasji, zainteresowań i zdolności, ukierunkowanie samokształcenia oraz promowanie talentów. Ważnym celem jest także promowanie idei kształcenia się przez całe życie.

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

Wymiany międzynarodowe – systemowe działanie na rzecz uczniów uzdolnionych oraz zainteresowanych praktyczną nauką języka obcego: uczniowie szkoły podstawowej odwiedzają swoich rówieśników w Berlinie, jednocześnie odbywają się także rewizyty niemieckich uczniów w Polsce.  Dodatkowo uczniowie moją okazję poznać historię i kulturę krajów swoich kolegów.

Współpraca z Zakładem Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Łódzkiego – uczniowie  rozwijają swoje pasje i talenty w zakresie nauk przyrodniczych, głównie chemii, fizyki i matematyki. Uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykładowców ww. uczelni, w uczelnianych laboratoriach.

SKS – celem zajęć jest rozwijanie sprawności ruchowej, kondycji i kształtowanie poczucia odpowiedzialności. Bardzo ważny jest też aspekt profilaktyczny: nauka umiejętności spędzania czasu wolnego we właściwy sposób, wdrażanie postaw prozdrowotnych. Dzięki zajęciom SKS (kontynuowanym poprzez działalność UKS „Zryw”) uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów sportowych i odnoszenia licznych sukcesów.

Koło wokalne, chór szkolny, zespół instrumentalny – uczniowie rozwijają swoje talenty muzyczne i wokalne i prezentują je na forum szkoły oraz w środowisku lokalnym. Uczestniczą także w przeglądach i konkursach, odnosząc liczne sukcesy.

Szkolne Koło Turystyczne – uczniowie poznają naszą Małą Ojczyznę oraz promują swoje talenty w licznych konkursach (plastycznych, wokalnych, przedmiotowych) organizowanych podczas rajdów PTTK.

Program „Uwierzyć w siebie” – program tutoringu realizowany w szkole, którego głównym założeniem jest to, że każdy uczeń ma w sobie potencjał, talent, pasję, zainteresowania.

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

- zajęcia innowacyjne, np. lekcje interdyscyplinarne z geografii i biologii, lekcje chemii i fizyki w języku obcym,

- pilotażowy program programowania realizowany na zajęciach obowiązkowych i w ramach kółka informatycznego,

- zajęcia laboratoryjne prowadzone w Pracowni Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Łódzkiego,

- twórcze przerwy w bibliotece,

- lekcje poza murami szkoły.

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

- realizacja lekcji i projektów interdyscyplinarnych,

- indywidualizowanie trudności zadań,

- realizacja programu turonigu:  indywidualna praca z uczniami, wsparcie merytoryczne i psychologiczne, wyznaczanie ról liderów,

- konkursy na poziomie klasy i szkoły

Efekty pracy

(m.in. osiągnięcia uczniów)

Głównym efektem prowadzonych działań jest rozwój talentów i pasji uczniów oraz możliwość osiągania sukcesów i promowania talentów w szkole i poza nią poprzez udział w pokazach i występach artystycznych, zawodach sportowych. W roku szkolnym 2018/2019 były to, m.in.: finał  wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”,  wyróżnienia ogólnopolskim konkursie matematycznym „Pingwin”, laureat w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka angielskiego „Panda”, udział w finale wojewódzkim konkursu „Matematyka bez pamiętnika”,  miejsca na podium w zawodach sportowych na szczeblu powiatu (badminton, piłka siatkowa, biegi przełajowe, biegi sztafetowe).

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

(jeśli tak, proszę w kilku zdaniach przedstawić jego zalety)

Szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów, który jest częścią Statutu szkoły. W systemie zostały zawarte i usystematyzowane wszystkie działania, które są prowadzone Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Ociążu na rzecz uczniów zdolnych.  Zdecydowana zaletą Szkolnego Systemu jest jego wielowymiarowość. Nie koncentrujemy się bowiem na jednej dziedzinie.  Naszym celem jest to aby każdy uczeń mógł rozwijać swój talent  i pasje. Z jednej stronnych dzieci i młodzież mogą u nas rozwijać talenty i zdolności artystyczne i sportowe. Z drugiej strony natomiast kładziemy nacisk na rozwijanie zdolności i pasji naukowych. Prowadzimy działania na szeroką skalę, chcąc otworzyć przed naszymi uczniami cały świat. Bardzo dobrze przygotowana kadra nauczycielska szkoły, niezwykle bogato wyposażona baza dydaktyczna: boisko wielofunkcyjne, sprzęt sportowy, nowoczesne pomoce dydaktyczne, profesjonalny sprzęt nagłaśniający i wielość instrumentów muzycznych – to wszystko sprawia, że uczniowie naszej szkoły mają doskonałe możliwości rozwijania swoich różnorodnych pasji , zdolności i talentów.

Współpraca z innymi osobami/instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Szkoła podejmując działania na rzecz rozwoju i promocji talentów współpracuje m.in. z Urzędem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Uniwersytetem Łódzkim, Radą Rodziców , Międzyszkolnym Ośrodkiem Animatorów Kultury.

 

                                                                        Oprac. M. Stanek-Moś


Galeria Zdjęć