Sunday, 16.6.2024
Name days: Alina / Aneta / Justyna

Innowacja z języka angielskiego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

BAJKOWY ŚWIAT INSPIRACJĄ DO NAUKI

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Tytuł innowacji: „Bajkowy świat inspiracją do nauki języka angielskiego”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z póź. zm.)

Rodzaj innowacji: metodyczno - organizacyjna

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu

Fabianów, ul. Szkolna 56, 63-400 Nowe Skalmierzyce 

Autor innowacji:

imię nazwisko: Agnieszka Sokołowska

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Czas realizacji: od kwietnia 2013r. do kwietnia 2016r.

Cele:

 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,

 • pogłębianie znajomości języka angielskiego poprzez lekturę literatury dziecięcej – bajki (wzbogacenie leksyki, doskonalenie poprawnej wymowy, utrwalanie znajomości struktur gramatycznych),

 • rozwijanie wszystkich kompetencji językowych,

 • motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez aktywizujące metody pracy,

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki języka angielskiego poprzez zabawę w teatr,

 • przygotowanie do użycia poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego w realnych sytuacjach,

 • podnoszenie motywacji do nauki języków obcych wśród dzieci poprzez włączenie ich emocji w proces nauczania,

 • pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci,

 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

 • zdobycie umiejętności planowania, decydowania i odpowiedzialnego wykonywania zadań,

 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole (zgodne współżycie i współdziałanie w grupie punktualność, dyscyplina, obowiązkowość)

 • zaprezentowanie przygotowanego spektaklu przed społecznością szkolną.

Organizacja nauczania:

Innowacja realizowana będzie w ciągu trzech lat w wymiarze jednej godziny tygodniowo podczas zajęć Szkolnego Kółka Teatralnego, realizowanych w ramach godzin z art. 42 Karty Nauczyciela.

Adresat:

Program innowacji przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI, którzy chcą poszerzyć znajomość języka angielskiego oraz spróbować swoich sił „na scenie” .

Od uczniów biorących udział w innowacji wymaga się podstawowego przygotowania językowego. Pewne różnice w poziomie językowym uczestników nie będą stanowiły przeszkody w realizacji założonych celów.

Wstęp i założenia innowacji:

„Dzisiaj cały świat mówi po angielsku” – to zdanie powtarzają dzieci i dorośli. Jednak wszyscy doskonale wiedzą, iż sztuka uczenia się języków obcych jest bardzo trudna i niejednokrotnie zdarza się, że wielu z nas brakuje motywacji do utrwalania i zdobywania wiadomości i umiejętności językowych. Głównym celem niniejszej innowacji jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego w szkole oraz motywowanie uczniów do pracy poprzez połączenie nauki z teatrem i bajką. Podstawą do napisania innowacji stały się dotychczasowe działania nauczyciela języka angielskiego oraz uczniów, którzy przygotowali i zaprezentowali dwie sztuki teatralne w języku angielskim. Były to wszystkim dobrze znane bajki pt. „Kopciuszek - „Cinderella” „Czerwony Kapturek” – „Little Red Riding Hood”. Wprowadzenie bajek i teatru okazało się nie tylko pomocne w nauce, ale również sprawiło uczniom wiele radości.

Jak wygląda praca na zajęciach?

Podczas przygotowywania zajęć zwracam dużą uwagę na to, aby każdy uczeń miał możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych i teatralnych. Naukę języka angielskiego oraz pobudzanie twórczości dzieci rozkładam w czasie i wprowadzam poszczególnymi etapami. Proponowany program nie zakłada stworzenia teatru zawodowego oraz stania się wyśmienitym aktorem – ta zasada pomaga uczniom w pokonaniu pierwszych lęków związanych z wystąpieniem i właśnie od omówienia tej zasady zaczynamy pierwsze zajęcia teatralne.

Układ treści zajęć nie ma charakteru stałego, może on ulec zmianie, czym stwarza możliwość wypełnienia go pomysłami uczniów. Każde zajęcia stwarzają przede wszystkim możliwość rozwijania sprawności językowych – uczniowie czytają bajki, tłumaczą słownictwo, odgrywają scenki, dialogi.

Podczas zajęć wykorzystuje się następujące metody: pantomima, układanie i prezentacja krótkich dialogów, śpiewanie piosenek oraz prezentacja spektakli. Na zajęciach przeważa forma pracy grupowej i pracy w parach, aczkolwiek czasami uczniowie pracują również indywidualnie. Aktywizacja uczniów na zajęciach poprzez wykorzystanie powyższych metod jest kluczem do sukcesu w nauce języka obcego.

Aby przygotować przedstawienie teatralne uczniowie spośród przeczytanych bajek wybierają jedną i zastanawiają się jaką rolę chcieliby odegrać. Następnie rozpoczynają się następujące prace:

- przygotowanie scenariusza,

- przydział ról,

- propozycje choreograficzne,

- przygotowanie muzyki,

- próby przedstawienia – ćwiczenie tekstów, dykcji,

- przygotowanie zaproszeń, plakatów.

Praca na zajęciach nastawiona jest na pobudzanie, aktywizowanie i rozwijanie aktywności poznawczej uczniów, rozwijanie postawy twórczej oraz podejmowanie działań kreatywnych. Na zajęciach widoczna jest duża aktywność i zaangażowanie uczniów. Wcielanie się w bajkowe role sprawia uczniom dużo radości. Zadowolenie ze strony „aktorów” oraz pozytywna opinia i pochwała ze strony widowni są doskonałą motywacją do kontynuacji działań. Odniesiony sukces sprawia, iż to uczniowie sami proszą o kontynuację takich zajęć.

Punktem kulminacyjnym zajęć jest przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego wybranej bajki dla uczniów szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego oraz rodziców. Ponadto uczniowie będą samodzielnie pracować nad własnymi słowniczkami teatralnymi, zawierającymi słownictwo oraz wyrażenia z danej bajki. Zaangażowanie uczniów oraz najlepiej opracowany słowniczek zostaną poddane ocenie pod koniec roku szkolnego. Za trud i wysiłek włożony w pracę koła teatralnego uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.

Opierając się na wyżej wymienionych założeniach niniejszej innowacji, jestem przekonana, że nauka na zajęciach teatralnych stanie się wspaniałą przygodą oraz pozwoli na rozwijanie talentów uczniów.

Dlaczego bajki?

O wyborze bajek zadecydowały jakże znamienne słowa Ignacego Matuszewskiego:

"Bajki zostaną dopóty,
dopóki nie zabraknie
na świecie dzieci oraz ludzi
wrażliwych na ich piękno."
                        

Powyższy cytat przypomniał mi, że bajki są piękne i zarazem bardzo ważne w życiu każdego dziecka. To właśnie bajki wprowadziły spokój oraz przyjazną i rodzinną atmosferę na zajęciach. Oprócz tych ważnych zalet istotne stało się również to, iż treść bajek jest znana prawie wszystkim dzieciom, co znacznie ułatwia komunikację w języku obcym. Dzieci rozumieją z kontekstu nawet trudniejsze wyrażenia, są zadowolone ze swoich osiągnięć, a to mobilizuje je do dalszej nauki. Oprócz utrwalania i poznawania słownictwa dzieci doskonalą wszystkie sprawności językowe, przede wszystkim słuchanie ze zrozumieniem, odbiór tekstu pisanego oraz mówienie. Poprzez wykorzystanie treści bajek dzieci bardzo chętnie doskonalą swoje umiejętności językowe i uczą się języka angielskiego w sposób przystępny, łatwy i skuteczny.

Bajki i wystąpienia teatralne to również zajęcia wychowawcze – dzieci uczą się współpracy, chętnie sobie pomagają. Pojedyncze sukcesy wzmacniają poczucie ich wartości, uczniowie przełamują wstyd i nieśmiałość, związane z wystąpieniem publicznym. Ponadto, odgrywając role i przygotowując kreację sceniczną dzieci uczą się samodzielności oraz rozwijają kreatywność.

Połączenie nauki języka angielskiego i bajek jest fantastycznym pomysłem na urozmaicenie zajęć w naszej szkole. Na zajęciach uczniowie odgrywają powierzone im role, przeżywając radości i smutki swoich bohaterów. Przeżycia emocjonalne, które stanowią ważne ogniwo w edukacji, pomagają uczniom w zdobywaniu i utrwalaniu nowych wiadomości i umiejętności. Jestem przekonana, iż program innowacji poszerzy ofertę edukacyjną szkoły. Zajęcia te nie tylko pomogą opanować sztukę uczenia się języków obcych, ale również są ciekawym sposobem na spędzanie czasu wolnego, jako alternatywa dla komputera, Internetu, czy telewizji.

Ewaluacja:

Ewaluacja innowacji zostanie przeprowadzona poprzez:

- obserwacje postępów dzieci na zajęciach oraz podczas przygotowanych przez nie przedstawień

- odgrywanie powierzonych ról w przedstawieniach

- ankiety skierowane do uczestników koła teatralnego

- rozmowy z uczniami

- ocenę widzów (zachowanie aprobujące lub dezaprobujące, wypowiedzi prezentowane przez innych uczniów obserwujących dokonania „aktorów” na spektaklach)

- sprawozdanie

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji umożliwią uzyskanie wiedzy na temat przydatności tego typu zajęć oraz pozwolą dowiedzieć się jakie postępy nastąpiły u uczestników zajęć. Wyniki te będą wykorzystane do kontroli programu innowacyjnego. Wnioski z ewaluacji zostaną przedstawione uczniom, rodzicom oraz organowi nadzorującemu szkołę. Dokumentacja innowacji znajdować się będzie w teczce zespołu nauczycieli języków obcych.

Galeria Zdjęć