Poniedziałek, 17.6.2024
Name days: Laura / Leszek / Adolf

Świat nauki w sztuce teatralnej

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Tytuł innowacji:  Świat nauki w sztuce teatralnej

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.) – art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1 pkt 4;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z póź. zm. Dz. U. z 2011r. , Nr 176 poz. 1051).

 

Rodzaj innowacji: programowa, organizacyjna, metodyczna

Miejsce realizacji:             

  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu

ul. Szkolna 56 Fabianów, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Innowacja realizowana będzie podczas:

- zajęć koła teatralnego, plastycznego i muzycznego w gimnazjum.

- zajęć kółka fizyczno-chemicznego w gimnazjum.

 

Termin realizacji: marzec 2016 – czerwiec 2018

Autorzy innowacji: Sylwia Naskręcka, Agnieszka Woźniak

Osoby wspomagające: Małgorzata Olechowska ( nauczyciel plastyki), Karolina Nowakowska ( nauczyciel plastyki), Agnieszka Wielebska ( nauczyciel muzyki).

Opis innowacji pedagogicznej

1.   Uzasadnienie potrzeby innowacji:

Ważnym elementem działań dydaktycznych naszej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie pasji uczniów związanych z teatrem, grą aktorską, a także uzdolnień wokalnych oraz plastycznych. Ponadto ważnym aspektem staje się również rozbudzanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi, tj. fizyką i chemią. Realizowane zajęcia pozalekcyjne w ramach innowacji będą formą ćwiczeń rozwijających umiejętności artystyczno-teatralnych, muzyczno-wokalnych, plastycznych w połączeniu z treściami realizowanymi na fizyce oraz chemii. Młodzież, dzięki tego typu zajęciom, będzie miała możliwość zaprezentowania często ukrytych zdolności.  Ponadto małe formy teatralne (jedna sztuka poświęcona jednemu odkrywcy), które będą realizowane w ramach kół zainteresowań umożliwią młodzieży gimnazjalnej nie tylko rozwijanie zainteresowań humanistycznych i przyrodniczych, ale także nabywanie pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz pozbywanie się nieśmiałości, tremy przed publicznymi występami na forum szkoły, a także dla środowiska lokalnego. Gimnazjaliści  w ten sposób nauczą się odpowiedzialności oraz współdziałania w większej grupie. Ponadto będą mieli większy kontakt z kulturą, tradycją, sztuką, co z pewnością zaprocentuje w ich edukacji.

 2.   Cele innowacji pedagogicznej:

Nadrzędnym celem innowacji jest rozwijanie umiejętności wokalno-artystycznych uczniów, m.in. poprzez wczuwanie się w role odkrywców podstawowych praw fizyki i chemii, na których opiera się współczesny świat nauki. Tego typu zajęcia pozalekcyjne uświadomią gimnazjalistom możliwość istnienia korelacji przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych, które mogą wydawać się odległe w nauczanych treściach. Rozwiną ich kreatywność, wyobraźnię, pomysłowość oraz umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji  do przedstawienia najistotniejszych praw nauki, bez których nie byłoby możliwości dokonania współczesnych odkryć.

 Uczestnicy ww. zajęć zdobędą umiejętności wczuwania się w role naukowców-odkrywców, wyrażania uczuć czy przeżyć poprzez słowo, gesty, mimikę oraz ruch. Ponadto nabędą umiejętności wyszukiwania informacji dotyczących odkrywców i ich osiągnięć, a także selekcjonowania wiedzy i wykorzystywania jej do konstruowania scenariuszy. Równolegle do pracy z tekstem, grą aktorską uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wspomagających innowację będą przygotowywali oprawę muzyczną oraz rekwizyty, dekorację i kostiumy. Opisane wyżej działania oprócz oczywistych korzyści dydaktycznych przyniosą również wiele korzyści wychowawczych. Małe formy teatralne przygotowane przez gimnazjalistów dla środowiska szkolnego i lokalnego pomogą w nawiązywaniu właściwych relacji między szkołą, a domem ucznia.  Pokażą twórczych nastolatków, którzy nie boją się zaangażować w nowe zadania i chcą  pracować na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Będą również sposobnością do zaprezentowania młodych talentów.

3. Spodziewane efekty:

Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczeń:

v  poszerzy swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi;

v  rozwinie umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji dotyczących odkrywców i ich osiągnięć;

v  uświadomi sobie, iż istnieje możliwość korelacji przedmiotów przyrodniczych z humanistycznymi;

v  rozwinie umiejętności w zakresie budowy małych sztuk teatralnych, budowy scenariuszy oraz przygotowywania oprawy muzycznej, dekoracji;

v  potrafi współpracować w grupie;

v  nabywa pewności siebie, odpowiedzialności za realizację zamierzonych zadań;

v  uświadomi sobie jak dalece w każdej dziedzinie życia uwidaczniają się osiągnięcia badaczy nauk ścisłych.

Wzbogacenie oferty szkoły wobec ucznia uzdolnionego artystycznie i zainteresowanego przedmiotami przyrodniczymi, ścisłymi.

4. Sposoby ewaluacji:

1. Arkusz obserwacji ucznia.

2. Ankieta dla uczniów uczestniczących w innowacji.

3. Ankieta dla rodziców.

4. Alternatywne metody ewaluacji: walizka, termometr, gadająca ściana - dla uczniów (widzów).

5. Autorefleksja.

Galeria Zdjęć