Sunday, 16.6.2024
Name days: Alina / Aneta / Justyna

Kodeks etyczny oceniania szkolnego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

 1.  W Szkole Podstawowej stosuje się elementy oceniania kształtującego oraz pełne respektowanie zasad oceniania i komunikowania oceny. Przed każdą lekcją nauczyciel określa cele i zadania językiem zrozumiałym dla uczniów oraz współpracuje z nimi, budując postawę współodpowiedzialności za osiągane cele i wyniki.

 2.  Sposób komunikowania oceny szkolnej uczniom jest miarą dojrzałości dydaktycznej i kultury osobistej.

 3.  Powiadamiamy uczniów o celu, dacie, zakresie programowym i formie planowanego sprawdzianu oraz wymaganiach.

 4.  Nie wybiegamy w sprawdzaniu poza wiadomości i umiejętności, które uczniowie mieli okazję opanować w szkole.

 5.  Przeciwdziałamy stresowi uczniów, szanujemy ich godność i prawa.

 6.  Otaczamy opieką uczniów mających szczególne trudności z udziałem w sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć.

 7.  Zapobiegamy nieuczciwości uczniów w toku sprawdzania i oceniania osiągnięć.

 8.  Ujawniamy uczniom reguły punktowania, obliczania i interpretacji wyników sprawdzania osiągnięć, a także ewentualne odstępstwa od tych reguł i przyczyny tych odstępstw.

 9.  Wyniki oceniania przedstawiamy tylko osobom, które są uprawnione do ich poznania.

 10. Upewniamy się, że nie wpadną w niepowołane ręce.

 11. Wyniki oceniania przedstawiamy uczniom jak najprędzej, nie wcześniej jednak niż po przemyśleniu komentarza, jaki powinien im towarzyszyć.

 12. Unikamy czynienia porównań na niekorzyść słabszych uczniów. Przedstawiamy głównie ich osiągnięcia, a nie ich brak. Ograniczamy komentarze na forum klasy na temat niepowodzeń poszczególnych uczniów. Zachowujemy dyskrecję.

 13. Przeprowadzamy dyskusję z klasą na temat wyników oceniania i możliwości podniesienia osiągnięć.

Galeria Zdjęć