Czwartek, 22.2.2024
Name days: Małgorzata / Marta / Wiktor

Rzecznik praw ucznia

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W naszej szkole działa wybrany większością głosów, w drodze tajnego glosowania wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia. Funkcję rzecznika pełni pani Sylwia Naskręcka.

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 1. Ingerowanie w życie szkoły, gdy naruszane są prawa ucznia i inicjowanie działań mających na celu ich ochronę.

 2. Zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole. 

 3. Mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole.

 4. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

 5. Gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole.

 6. Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

PRAWA I OBOWIĄZKI RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 1. Swobodne działanie w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania.

 2. Wnioskowanie do organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzanie zapisu chroniącego prawa ucznia.

 3. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

 4. Znajomość dokumentów stanowiących podstawę do podejmowanych działań: Statut Szkoły, WZO, Konwencja o Prawach Dziecka.

 5. Informowanie uczniów o ich prawach oraz podejmowanych działaniach w przypadku zgłoszenia problemu.

 6. Podejmowanie działań w przypadku zgłoszenia naruszania podstawowych praw ucznia i rozpatrzenie w terminie 14 dni.

 7. Odstąpienie od podjęcia interwencji.

 8. Zgłaszanie Dyrekcji przypadków, gdy podejmowane mediacje i działania nie przynoszą oczekiwanych efektów.

ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 1. Załatwianie indywidualnych skarg.

 2. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
  Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).

 3. Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).

 4. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

 5. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

 6. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

RZECZNIK PRAW UCZNIA MOŻE:

 1. Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.

 2. Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.

 3. Organizować konfrontacje wyjaśniające.

 4. Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem  za zgodą ucznia.

 5. Inicjować działania  w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ-UCZEŃ:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

 2. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.

 3. Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu.

 4. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

TRYB POSTĘPOWANIA W KWESTIACH SPORNYCH UCZEŃ-NAUCZYCIEL:

 1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

 2. Podjęcie mediacji ze stronami.

 3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.

 4. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

OBOWIĄZKI RZECZNIKA PRAW UCZNIA:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.

 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

KAŻDY UCZEŃ POWIENIEN WIEDZIĆ, ŻE:

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.

 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.

 4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.

 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

 1. Konwencja o Prawach Dziecka
  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności
  sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

 3. Europejska Konwencja Praw Dziecka
  sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

 4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA
  Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r.
  w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r.
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

WAŻNE TELEFONY:

234 72 12 - Policyjny telefon zaufania
233 82 10 - telefon zaufania - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

0 800 12 00 02 - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny
0 800 39 22 18
 - dyżury policyjnej infolinii - bezpłatny

Galeria Zdjęć