Wtorek, 28.11.2023
Name days: Jakub / Stefan / Zdzisław
Idź do strony głównej Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu

Szkoła dla Każdego II

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF


W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła wraz z innymi szkołami podstawowymi z terenu naszej gminy przystąpiła do realizacji projektu „ Szkoła dla Każdego „ w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej .Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ,Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych u uczniów klas I –III poprzez indywidualizację procesu kształcenia .W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz matematyce, zajęcia logopedyczne , zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjne , zajęcia przyrodniczo – matematyczne i zajęcia teatralne.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne prowadzane są w formie ćwiczeń i zabaw .Głównych ich celem jest podnoszenie sprawności narządów mowy , doskonalenie mowy już wcześniej ukształtowanej i umożliwienie dziecku w miarę jego możliwości , zdobycie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce logopedyczne, gry edukacyjne oraz oprogramowanie komputerowe ,dzięki którym dzieci chętnie powtarzają ćwiczenia. W trakcie ćwiczeń wykorzystujemy także różnorodne materiały wzrokowo – obrazkowe, które dostosowujemy do zaburzeń komunikacyjnych ucznia.


ZAJĘCIA PLASTYCZNO – TECHNICZNE

Zajęcia plastyczno – techniczne przeznaczone dla uczniów utalentowanych. Celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz ich indywidualnych zdolności twórczych. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenie się uzyskanym efektem. Swoje prace prezentują w galerii plastycznej szkoły. 
ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI MATEMATYCZNYMI

Prowadzone są dla uczniów klasy II i III. Mają na celu pozytywne nastawienie dzieci do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych, kształcenie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych oraz opanowanie podstaw techniki rachunkowej. Podczas zajęć stosuje się metody oparte na ćwiczeniach, które wspierają i stymulują naturalny rozwój dziecka, jak również metody aktywizujące i angażujące wiele zmysłów naraz: słuch, wzrok, dotyk. Stosowanie atrakcyjnych środków dydaktycznych (gry matematyczne, zegary, puzzle, liczydła, banknoty, domino) przyczynia się do tego, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach.


ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU W TYM TAKŻE ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu, od grudnia 2012 roku do czerwca 2013 roku odbywają się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w ramach realizowanego projektu systemowego „Szkoła dla każdego II”. Zajęciami objęto uczniów klas I - III, którzy pracują w małych grupach pod kierunkiem nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej - wychowawcy.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest praca nad rozwojem procesów poznawczych, doskonalenie koncentracji uwagi, analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, co przyczynić się ma do pokonywania trudności w nauce czytania i pisania. Na zajęciach stosuje się głównie metody aktywne, wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne, programy multimedialne doskonalące technikę czytania i utrwalające zasady ortograficzne oraz zakupione, dzięki udziałowi w projekcie, pomoce dydaktyczne . Stosuje się również ćwiczenia Metodą Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona wspomagające pracę obu półkul mózgowych.

Dzięki ciekawej formie zajęć dzieci chętnie w nich uczestniczą.

Spodziewanymi efektami prowadzonych zajęć jest usprawnienie techniki czytania i pisania, zdobycie nowej wiedzy i sposobów pokonywania trudności w nauce, oraz pogłębienie wiary tych uczniów we własne możliwości i umiejętności.GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

Szybki rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą przeobrażenia w środowisku otaczającym dziecko. Tryb jego życia ulega dość istotnej zmianie. Następuje spadek udziału ruchu w życiu codziennym dziecka. To zjawisko wpływa niekorzystnie na jego prawidłowy rozwój. Powoduje to obniżenie sprawności i wydolności fizycznej, jak również odporności organizmu. Konsekwencją są również odchylenia od prawidłowej postawy ciała, która jest gwarantem zdrowia.

Dlatego w trosce o harmonijny rozwój dziecka są prowadzone w szkole zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Treści programu dostosowane są do wieku, możliwości, potrzeb, a przede wszystkim wad postawy z jakimi borykają się dzieci uczęszczające na zajęcia. Są to uczniowie, u których wady są wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. Najwłaściwszą formą zajęć dla tego wieku są ćwiczenia oraz zabawy i gry ruchowe.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej kształtują u dzieci nawyk prawidłowej postawy. Umożliwiają nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie.ZAJĘCIA TEATRALNE

W zajęciach teatralnych uczestniczy 10 uczniów klas I-III. Celem głównym zajęć jest rozbudzanie zainteresowań uczniów literaturą i teatrem, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wydobywanie i ukierunkowywanie emocji i uczuć, rozwijanie uzdolnień indywidualnych, oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Na zajęciach uczniowie poznają różne techniki teatralne, takie jak improwizacja, inscenizacja, elementy dramy, indywidualna praca z tekstem, śpiew, gra aktorska, ruch i mimika sceniczna, umiejętności natężenia i modulowania głosem oraz ćwiczenia z dykcji.

W ramach koła zespół uczniów wraz z prowadzącą przygotowali:

-przedstawienie na Dzień Babci i Dziadka

- teatrzyk kukiełkowy – scenariusz pt. „Wiedźminka” dla uczniów klas I-III i przedszkolaków

- inscenizację „Zdrowy Czerwony Kapturek” we współpracy z Przedszkolem w Ociążu na II Gminny Konkurs Recytatorskim „Zdrowe odżywianie w literaturze polskiej” dla przedszkoli z Gminy Nowe Skalmierzyce.

W trakcie realizacji jest przedstawienie na Gminny Konkurs Matematyczny oraz przedstawienie na Dzień Mamy i Taty.Galeria Zdjęć