Saturday, 20.4.2024
Name days: Agnieszka / Amelia / Szymon

Innowacja z języka niemieckiego

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Po lewej stronie w menu znajdują się inne nasze innowacje 


Tytuł innowacji : Animacja językowa z wykorzystaniem chusty KLANZY w podnoszeniu

efektywności nauczania języka niemieckiego w gimnazjum

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.2004 r. Nr 256.pz.257 z późn. zm.)- art.22 us.2 pkt 6 oraz 33 ust.1 pkt 4

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56,poz.506 ze zm.:Dz. U. z 2011 r.,Nr 176.poz.1051).

Rodzaj innowacji : metodyczno- organizacyjna

Miejsce realizacji innowacji : Gimnazjum im Jana Pawła II w Ociążu,

ul. Szkolna 56 Fabianów, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Gimnazjum im. Erwina Strittmattera w Sprembergu

Kraftwerkstraße 78, 03130 Spremberg

Innowacja realizowana będzie podczas :

- warsztatów językowych dla gimnazjum z językiem niemieckim realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu

- lekcji języka niemieckiego w klasach 1-3 gimnazjum

- czterodniowych polsko- niemieckich spotkań w Gimnazjum im. Erwina Strittmattera w Sprembergu –Niemcy,

- czterodniowych polsko- niemieckich spotkań w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu –Polska,

Termin realizacji innowacji : 5 grudnia 2012 - czerwiec 2015

Autorzy innowacji :

 1. Renata Jakubczyk- nauczycielka języka niemieckiego,

staż pracy 12 lat, wykształcenie wyższe magisterskie (Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego), nauczyciel dyplomowany

 1. Donata Walczak- Stawik- nauczycielka języka

niemieckiego, staż pracy 15 lat, wykształcenie wyższe magisterskie (Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego), nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele wspomagający: opiekunowie grup niemieckich : Anne Wern, Regina Schollmeier,

Programy edukacyjno -wychowawcze : polsko- niemiecka współpraca z Gimnazjum im. Erwina Strittmattera w Sprembergu oraz warsztaty językowe odbywające się w ramach zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu organizowane są w oparciu o :

1. Program autorski Renaty Jakubczyk z zakresu nauki języka niemieckiego i promocji zdrowego trybu życia dla uczestników polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu „In einem gesunden Leib wohnt ein gesunder Geist”-„W zdrowym ciele - zdrowy duch”

2. Autorski program edukacyjno- wychowawczy Donaty Walczak-Stawik dotyczący współpracy Zespołu Szkół w Ociążu z Gimnazjum im. Erwina Srittmattera w Sprembergu „Co kraj to obyczaj”- „Andere Länder- andere Sitten”


Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

Pomysł na niniejszą innowację powstał w wyniku dotychczasowych działań nauczycielek języka niemieckiego o charakterze pedagogiczno-metodycznym, zaangażowania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu w wieloletnią już współpracę z niemieckim Gimnazjum im. Erwina Strittmattera w Sprembergu oraz kooperacji z organizacją Deutsch- Polnisches Jugendwerk z siedzibą w Warszawie. Innowacyjne zastosowanie animacji językowych z wykorzystaniem chusty Klanzy podczas wymian z partnerską szkołą oraz zajęć pozalekcyjnych ma na celu podniesienie umiejętności językowych, a co za tym idzie uzyskanie wyższych wyników podczas egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziome podstawowym oraz rozszerzonym.

Podczas roku szkolnego partnerzy z obu gimnazjów utrzymują kontakt listowny drogą elektroniczną, co pozwala im dobrze poznać zasady korespondencji mailowej oraz ćwiczyć wykorzystanie języka niemieckiego w praktyce, co z kolei pozytywnie wpływa na wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części samodzielnej wypowiedzi pisemnej w języku obcym.

Animacje językowe wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych dla uczniów nie biorących udziału w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży pozwolą im w przyjemny i zabawny sposób opanować zwroty i wyrażenia niezbędne do komunikacji w języku obcym oraz uzyskać lepsze wyniki z egzaminu, zwłaszcza w zakresie reagowania językowego i rozumienia tekstu słuchanego.

Cele innowacji :

1. Cele ogólne

 1. Zapoznanie uczniów z animacją językową, jako praktyczną metodą pracy z grupami, która wspiera naukę języka obcego w formie zabawy, rozwija kreatywność i partycypację, niweluje bariery językowe oraz pokazuje, że komunikacja może przynieść efekty także przy niewielkiej znajomości drugiego języka.

 2. Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych.

 3. Rozwijanie ciekawości poznawczej i intelektualnej uczniów.

 4. Rozwijanie umiejętności uczenia się, działania i samooceny.

 5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole.

 6. Kształtowanie w uczniach otwartości, ciekawości oraz tolerancji wobec innych kultur.

 1. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i internetu przy realizacji zadań programu.

2. Cele edukacyjne z zakresu nauki języka niemieckiego

 1. Opanowanie czterech podstawowych sprawności językowych (słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) pozwalających na

skuteczne porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego oraz osiągnięcie wyższych wyników podczas egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego w części podstawowej oraz rozszerzonej

 1. Utrwalenie poznanych oraz poznanie nowych zagadnień gramatycznych.

 2. Podniesienie poziomu kompetencji językowych.

 3. Zwiększenie zasobu słownictwa tematycznie związanego z życiem codziennym

 4. Umiejętność samodzielnego poszukiwania i tłumaczenia informacji językowych.

3. Cele wychowawcze

 1. Kształtowanie postaw tolerancji ucznia wobec otaczającego go świata oraz otwartości wobec innych kultur.

 2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozbudzenie jego ciekawości.

 3. Rozwijanie odpowiedzialności ucznia oraz umiejętności współpracy z grupą lub zespołem.

 4. Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych

 5. Kształtowanie świadomości na temat integracji europejskiej

Co to jest animacja językowa?

Animacja językowa rozwinęła się w Polsce w latach 90-tych na potrzeby międzynarodowych spotkań młodzieży. Stanowi ważny element edukacji międzykulturowej i ułatwia kooperację i integrację grupy. Zadaniem animacji językowej jest wspieranie komunikacji oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na inny język i kulturę. Aktywne metody animacji pokazują także jak kreatywnie i w ciekawy sposób nauczać i uczyć się języka obcego.

Jakie korzyści wynikają ze stosowania animacji językowej?

 1. Efektywniejsza nauka poprzez zabawę

 2. Przełamywanie oporów/ barier komunikacyjnych

 3. Łatwe przyswajanie najpopularniejszych zwrotów w języku obcym

 4. Wspieranie dynamiki grupowej

 5. Wspieranie celów spotkań międzykulturowych


Kłopoty z komunikacją?

Każdy z nas pamięta tę chwilę, gdy pierwszy raz zetknął się z obcokrajowcem? Nagle znalazł się w sytuacji, w której musiał sprawdzić swoją znajomość niemieckiego czy angielskiego? Bariera komunikacyjna nie jest niczym niezwykłym - nawet śmiałe osoby potrafią zaniemówić w obliczu konieczności użycia języka obcego. Animacja językowa pomaga nabrać pewności siebie w posługiwaniu się drugim językiem. Dla uczestników zajęć język obcy staje się mniej „obcy”, a spotkanie z osobą z innego kraju nie wywołuje w nich strachu i blokady.

Chusta KLANZY- tęczowa szkoła

Chusta KLANZY proponowana przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA to pomoc dydaktyczna, która zyskała ogromną rzeszę sympatyków. Zabawy z chustą mogą spełniać różne cele dydaktyczne, a jedno działanie może ćwiczyć różne umiejętności. Zabawy te łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta KLANZY dostarcza wielu wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadza tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje. Jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie jak zachęcić dzieci do działania w grupie.

Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie:
• zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion, powierzchownych cech osób, z którymi rozpoczynamy naukę,
• zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, gest, likwidujące napięcie mięśni i napięcie psychiczne,
• zabawy ułatwiające wprowadzenie tematu, pozwalające poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy,
• metody, określane czasami jako gry dydaktyczne, polegające na przedstawianiu określonych treści w formie zagadkowego problemu i poszukiwaniu rozwiązań według proponowanych reguł,
• gry dyskusyjne, polegające na analizowaniu określonego problemu z różnych stron, z włączeniem doświadczenia i dotychczasowej wiedzy uczestników,
• metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, sygnalizujące indywidualną reakcję i odczucia poszczególnych uczestników,
• działania parateatralne – polegająca na wykorzystaniu gry z podziałem na role jako wstęp do omówienia problemu,
• zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań,

• zabawy integrujące dużą grupę, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów, bez ośmieszającej rywalizacji, przypadkowych wygranych i kilku zwycięzców.

Skąd się wzięła animacja w naszej szkole?

W dniach od 9 do 12 grudnia 2009 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży Mikuszewo odbyło się spotkanie animatorów językowych z nauczycielami, dyrektorami domów kultury, założycielami organizacji pozarządowych zajmującymi się organizowaniem spotkań młodzieży z Polski i Niemiec. Forum zostało zorganizowane w kooperacji między MDSM Mikuszewo i stowarzyszeniem Turmvilla e.V., Bad Muskau. Nasz rejon reprezentowała nauczycielka języka niemieckiego z Gimnazjum w Ociążu Pani Renata Jakubczyk- współautorka niniejszej innowacji. Forum służyło wymianie doświadczeń w stosowaniu animacji językowej oraz opracowaniu nowych propozycji metodycznych.

Istotnym elementem forum był jego roboczy charakter: praktyczny wymiar warsztatów i dyskusji, bazowanie na osobistym doświadczeniu referentów i uczestników.

12 maja 2010 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego z gminy i miasta Nowe Skalmierzyce „Animacja- cudowne lekarstwo na nudę”(Animation- ein Wundermittel gegen die Langeweile”) Spotkanie prowadziła wspomniana wyżej Pani Renata Jakubczyk. Celem spotkania było zapoznanie nauczycieli z animacją językową, jako praktyczną metodą pracy z grupami, która wspiera naukę języka obcego w formie zabawy, rozwija kreatywność i partycypację, niweluje bariery językowe oraz pokazuje, że komunikacja może przynieść efekty także przy niewielkiej znajomości drugiego języka.

Animacja w praktyce.

Koordynatorzy polsko niemieckiej wymiany młodzieży w gimnazjum w Ociążu od ponad 11 lat współpracują z PNWM- Jugendwerk . Przy każdym spotkaniu z niemieckimi partnerami z Gimnazjum im. Erwina Strittmattera w Sprembergu następuje moment pierwszego spotkania uczniów, nauczycieli. Dzięki animacji, grom integracyjnym oraz oczywiście zabawom z chustą Klanzy chwile te stają się niezapomnianą przygodą ułatwiającą przełamanie lodów czy nawiązanie pierwszych kontaktów.

Lekcje języków obcych stają się kolorowym wyzwaniem i zabawą, dzięki której uczniowie nie tylko dobrze czują się w szkole, lecz także czynią widoczne postępy w nauce języka niemieckiego.

Przykładowe rodzaje animacji

Finansowanie kosztów realizacji innowacji.

Koszty dwóch czterodniowych spotkań polskiej i niemieckiej młodzieży pokrywane są z :

- wsparcia finansowego od Rady Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu,

- dotacji projektowych na wymianę młodzieży od PNWM- Deutsch Polnisches Jugendwerk,

Zajęcia pozalekcyjne realizowane są w ramach godzin z artykułu 42 ust. 2 pkt.2 lit. a i b ustawy- Karta Nauczyciela.

Ewaluacja

Ewaluacja innowacji zostanie przeprowadzona na podstawie :

- ankiet uczestników wymiany (polskich, niemieckich uczniów ora nauczycieli),

- wyników uczniów z zakresu języka niemieckiego (wyniki testów, prac pisemnych, oceny śródroczne i roczne),

- wyników osiągniętych przez uczniów w testach diagnostycznych, próbnych oraz końcowych z egzaminu gimnazjalnego w części podstawowej i rozszerzonej,

- testów kompetencji językowych po zakończeniu terminu realizacji innowacji.

Wyniki ewaluacji opracowywać będzie zespół nauczycieli języka niemieckiego pod koniec czerwca każdego roku szkolnego do roku 2015. Wyniki te będą wykorzystane do kontroli programu innowacyjnego. Wnioski z ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej. Dokumentacja innowacji znajdować się będzie w teczce zespołu nauczycieli języków obcych.

Bibliografia

1. PNWM „Gdybym ja to wiedział!” Vademecum dla koordynatorów polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. Publikacja interaktywna, która podpowie, jak zorganizować i zrealizować udaną wymianę szkolną.

2. Judith Dubiski, Wolfgang Ilg „Spotkanie otwiera perspektywy”

Empiryczne spojrzenie na międzynarodową wymianę młodzieży . Międzynarodowe spotkania młodzieży otwierają perspektywy - taki wniosek wynika z badania ewaluacyjnego, które od 2005 r. prowadziły Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM).

3.Praca zbiorowa “Und was machen wir heute?” Aspekte einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung . Druga część serii „Warsztat Polsko-Niemiecki", niemieckojęzyczny odpowiednik publikacji „A co robimy dzisiaj? Aspekty polsko-niemieckiego spotkania młodzieży".

4. Thekla Lange, Weronika Priesmeyer-Tkocz, Eckart D. Stratenschulte „Polen, da fahr‘ ich hin!”10 gute Gründe „Polen da fahr' ich hin! 10 gute Gründe" (Jadę do Polski! 10 dobrych powodów) opisuje wybrane aspekty życia codziennego, kultury i historii Polski.

5. dr Wolfram Meyer zu Uptrup (koncepcja), Annegret Ehmann (opracowanie materiałów)
Razem zapamiętać dla przyszłości” Płyta zawiera materiały pomocne podczas przygotowań wyjazdów do miejsc pamięci na Majdanku, w Stutthofie i Auschwitz.

6. Wypisz, wymaluj Polska i Niemcy
Ilustrowana mapa polsko-niemiecka .Zabawnie zilustrowana mapa na odwrocie zawiera ciekawostki o 26 wybranych miastach i regionach Polski i Niemiec oraz o życiu codziennym w kraju sąsiada.

7. Joanna Bojanowska „Animacja językowa”. Z książki „Animacja językowa" opiekunowie projektów dowiedzą się, co zrobić, by kontakt z nieznanym językiem sprawiał młodzieży frajdę i pobudzał do większej aktywności.

8. Janusz Wiśniowski, Leontina Kulko „Co to?”
Podręcznik do nauki języka polskiego skierowany głównie do uczniów 3. i 4. klasy, ale również starsze dzieci (i nie tylko!) mogą z tej książki się wiele nauczyć!

9. Antje Ritter-Jasińska, Remigiusz Hryciuk, Andrij Bondar „Drei Drysi z boiska”
Rozmówki polsko-niemiecko-ukraińskie na spotkania sportowe i nie tylko. Za pomocą rozmówek młodzi Polacy, Niemcy i Ukraińcy znajdą wspólny język.

10. „memogra” Polsko-niemiecka gra językowa 40 kart do gry, 20 słówek, 3 tematy - memogra to polsko-niemiecka wersja znanej gry „memory" w dużym formacie.

11. Janusz Wiśniowski, Joanna Lebiedowska-Nowak „O co chodzi? (CD Rom)”
Polnisch für junge Leute . Płyta CD „O co chodzi?" to kontynuacja materiałów do nauki języka polskiego, tym razem przeznaczona dla młodzieży od 12 roku życia.

12. Janusz Wiśniowski, Joanna Lebiedowska-Nowak „O co chodzi? (Podręcznik)”
Polnisch für junge Leute „O co chodzi?" to druga część podręcznika do nauki języka polskiego, tym razem przeznaczona dla młodzieży od 12 roku życia.

13. Ralf Kehr “Versuch's auf Polnisch!”
Rozmówki dla uczestników polsko-niemieckiej wymiany młodzieży . Spróbuj to powiedzieć po polsku! Rozmówki pomagają przełamać barierę językową podczas spotkania z rówieśnikami z Polski.

14. www.pnwm.org www.klanza.org www.ppmajezdnia.org

Galeria Zdjęć