Sunday, 25.2.2024
Name days: Adam / Cezary / Jarosław

"Dziecięce biuro podróży, czyli aktywne poznawanie przyjaciół w Europie"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Tytuł innowacji :

Dziecięce biuro podróży, czyli aktywne poznawanie przyjaciół w Europie.

 

Podstawa prawna :

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.2004 r. Nr 256.pz.257 z późn. zm.)- art.22 us.2 pkt 6 oraz 33 ust.1 pkt 4
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56,poz.506 ze zm.: Dz. U. z 2011 r., Nr 176.poz.1051).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

 

Rodzaj innowacji : metodyczno- organizacyjna

Adresaci innowacji : uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu, klasy IV, V, VI

Miejsce realizacji innowacji :         

1. Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Ociążu,

ul. Szkolna 56 Fabianów, 63-460 Nowe Skalmierzyce

2. Katholische Schule Sankt Alfons (Grundschule)

Tennstedter Str. 1,  12249 Berlin

3. Katholische Grundschule St. Marien

Hugo-Heimann-Str. 2,  12353
Berlin

4. Ambasada Polska w Berlinie.

5. Ośrodki wypoczynkowe, w których uczestnicy wymian spędzać będą zielone szkoły w Polsce.

 Innowacja realizowana będzie podczas :

- dwóch dodatkowych godzin języka niemieckiego tygodniowo w klasach IV-VI

- zajęć dodatkowych przygotowujących uczestników do wymiany (sprawy organizacyjne)

- interaktywnych spotkań on-line (skype) z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami z partnerskich szkół w Berlinie

- corocznych pięciodniowych polsko- niemieckich spotkań w Berlinie

-  corocznych polsko-niemieckich zielonych szkół w Polsce

Termin realizacji innowacji marzec 2013- czerwiec 2015

Autorzy innowacji :

 1. Katarzyna Kaźmierczak – Dyrektor Zespołu Szkół w Ociążu
 2. Renata Jakubczyk- nauczycielka języka niemieckiego, staż pracy 12 lat, wykształcenie wyższe magisterskie (Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego), nauczyciel dyplomowany
 3. Donata Walczak- Stawik- nauczycielka języka niemieckiego, staż pracy 15 lat, wykształcenie wyższe magisterskie (Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego), nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele wspomagający:   opiekunowie grup niemieckich

Programy edukacyjno -wychowawcze :

 1. Polsko- niemiecka współpraca ze szkołami w Berlinie oraz dodatkowe spotkania uczestników innowacji odbywać się będą w oparciu o autorski program Pani Dyrektor Katarzyny Kaźmierczak „Aktywne poznawanie przyjaciół w Europie- wymiana szkolna”
 2. Zajęcia lekcyjne zorganizowane są na bazie programu nauczania języka niemieckiego, kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach 4-6 oraz 1-3 gimnazjum autorstwa Magdaleny Ptak. Program nauczania języka niemieckiego dla szkoły podstawowej na drugi etap nauczania edukacyjnego.

Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

Współpraca Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu z Katolicką Szkołą Podstawową St. Alfons w Berlinie (Niemcy) trwa już wiele lat. W tym czasie zrealizowano wiele ciekawych projektów opartych na obustronnej współpracy. Ewaluacja spotkań w ramach wymiany polsko-niemieckiej w roku szkolnym 2011/2012 wykazała potrzebę urozmaicenia treści zajęć podczas spotkań. Poszukując ciekawych rozwiązań zauważyliśmy, iż  turystyka, agroturystyka oraz związane z nimi zawody stają się coraz popularniejsze i mogą być dla naszych uczniów szansą na sukces w przyszłości.

Uczniowie będą przedstawiać nasz region oraz naszą ojczyznę jako ciekawą, pełną nie odkrytego uroku atrakcję turystyczną. Jednocześnie pragniemy, aby uczestnicy innowacji stali się małymi przewodnikami po regionie, historii i urokliwych miejscach w Polsce takich jak góry, morze, pojezierza. Przyświeca nam idea, aby dzieci z dużych aglomeracji, takich jak Berlin spędzały czas w Polsce na łonie natury, a nasi uczniowie z terenów wiejskich mieli okazję zwiedzić i poznać życie codzienne w dużych miastach  w Niemczech. Każde spotkanie będzie pretekstem do utworzenia mini projektu turystycznego w formie multimedialnej prezentacji w obu językach na temat zwiedzonych miejsc. Uczniowie przejmą rolę przewodników po swoim kraju, zdobywając w ten sposób nie tylko umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w praktyce, ale także promowania Polski jako miejsca godnego zobaczenia i zwiedzenia.

Z uwagi na fakt, iż strona niemiecka wykazuje duże zainteresowanie Polską i językiem polskim wspólne spotkania rodzin mają także charakter propagowania kultury polskiej, a co za tym idzie także języka polskiego. Nie tylko nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego, ale są także nauczycielami dla swoich niemieckich kolegów. W ramach wspólnych spotkań planowane jest utworzenie polsko-niemieckich mini rozmówek, których autorami byliby sami uczestnicy.

Wspólne dążenie do celu, wymiana doświadczeń oraz współpraca przy realizacji zadań wynikających z założeń innowacji ma również za zadanie zintegrować młodzież i grona pedagogiczne szkoły polskiej i niemieckiej. Wspólnie tworzymy przecież jedną Europę, bez granic.

Innowacja „Dziecięce biuro podróży- czyli jak aktywnie poznawać przyjaciół w Europie” jest zatem połączeniem integracji europejskiej, nauki języków obcych oraz zbieraniem doświadczeń w cieszącej się coraz większym powodzeniem branży turystycznej.

 

Cele innowacji :

1. Cele ogólne

Ideą innowacji jest niekończący się proces poznawania świata, a w nim :

a) stwarzanie uczniom możliwości poznania stylu i realiów życia ich rówieśników w Niemczech,

b) dzielenie się wspólnymi doświadczeniami,

c) doskonalenie komunikacji językowej,

d) przełamanie barier kulturowych,

e) rozwijanie otwartości na zjednoczoną Europę,

f) umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych,

g) rozwijanie ciekawości poznawczej i intelektualnej uczniów,

h) rozwijanie umiejętności uczenia się, działania i samooceny,

i) rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole,

j) wykorzystywanie technologii komputerowej przy realizacji zadań programu.

 

2. Cele edukacyjne z zakresu nauki języka niemieckiego

a) podniesienie poziomu umiejętności językowych,

b) opanowanie czterech podstawowych sprawności językowych (słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) pozwalających na skuteczne porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego oraz osiągnięcie wyższych wyników w nauce,

c) umiejętność samodzielnego poszukiwania i tłumaczenia informacji w języku obcym,

d) utrwalenie poznanych oraz poznanie nowych zagadnień gramatycznych,

e) zwiększenie zasobu słownictwa tematycznie związanego z życiem codziennym.

f) rozwijanie umiejętności korespondowania przy wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych i komputerowych.

 

3. Cele wychowawcze

a) kształtowanie postaw tolerancji ucznia wobec otaczającego go świata oraz otwartości wobec innych kultur,

b) kształtowanie umiejętności odnalezienia się w innym otoczeniu poprzez obcowanie z rodzinami swoich partnerów,

c) umiejętność korzystania z publicznych środków transportu w dużym zagranicznym mieście,

d) kształtowanie umiejętności orientacji w terenie,

e) motywowanie ucznia do dalszej pracy i rozbudzenie jego ciekawości,

f) rozwijanie odpowiedzialności ucznia  oraz umiejętności współpracy z grupą lub zespołem,

g) rozwijanie zainteresowań krajoznawczych,

h) kształtowanie świadomości na temat integracji europejskiej.

Rodzaj zajęć podczas polsko- niemieckich spotkań :

1.      Zielona Szkoła w Polsce

- zajęcia turystyczno-krajoznawcze,

- warsztaty języka niemieckiego,

- zajęcia integracyjne z wykorzystaniem animacji językowych,

- wspólne ogniska,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia sportowo - rekreacyjne,

- gry i zabawy ruchowe,

- zwiedzanie atrakcji turystycznych (np. Kraków, Wieliczka, Wadowice, miejscowości nadbałtyckie)

- wspólne gromadzenie materiałów do multimedialnej prezentacji turystycznej.

2.      Pobyt polskich uczniów u zaprzyjaźnionych rodzin w Berlinie

- zajęcia integracyjne,

- obserwacja zajęć w niemieckiej szkole podstawowej,

- zwiedzanie zabytków i osobliwości Berlina, Drezna, Poczdamu

- lekcje w muzeach, ogrodach botanicznych i zoologicznych

- lekcje historii i wiedzy o społeczeństwie w Ambasadzie Polskiej w Berlinie,

- zajęcia w Centrum Techniki i Nauki,

- zajęcia taneczno-muzyczne,

- zajęcia plastyczne

- program indywidualny u partnerskich rodzin w Berlinie,

- wspólne gromadzenie materiałów do multimedialnej prezentacji turystycznej.

Zamierzone efekty wprowadzenia innowacji :

1. Znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym komunikację z rówieśnikami.

2. Osiągnięcie lepszych  wyników w nauce, a co za tym idzie uzyskanie wyższych ocen z przedmiotu.

3. Uzyskanie pozytywnych wyników z końcowego testu kompetencji języka niemieckiego po trzech latach nauki w systemie dwugodzinnym (test obejmuje rozumienie tekstu ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, reagowanie językowe oraz zadania leksykalno- gramatyczne)

4. Uczniowie zdobędą doświadczenie w obcowaniu z innymi kulturami, językiem oraz zdobędą umiejętność korzystania ze środków komunikacji miejskiej w obcym kraju.

5. Uczniowie zdobędą sprawność „małego przewodnika po Polsce  w języku niemieckim” i zdobędą doświadczenie w oprowadzaniu swoich niemieckich kolegów i nauczycieli po ciekawych miejscach w Polce.

6. Uczniowie przygotują sześć prezentacji multimedialnych w języku polskim i niemieckim stanowiących reklamy turystyczne miejsc, które zwiedzili (trzy w Polsce i trzy w Niemczech).

7. Różnice kulturowe przestaną być barierą, a dzieci przyczynią się do zbudowania wspólnej przyszłości opartej na szacunku i tolerancji  mimo trudnej przeszłości historycznej.

8. Zawiązanie się długoletnich znajomości, przyjaźni nie tylko pomiędzy partnerami, ale także pomiędzy ich rodzinami

Dobór podręcznika : innowacja programowa będzie realizowana z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń „Und so weiter” wydawnictwa szkolnego PWN dla klasy IV,V,VI. Trzyletni kurs, zgodny z nową podstawą programową, jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych rozpoczynających naukę języka niemieckiego w klasie IV. Otwarta koncepcja podręcznika pozwala na dowolność w planowaniu lekcji zgodnie z rozkładem materiału, w wymiarze 1, 2 lub 3 godzin w tygodniu. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczniów do rozumienia i skutecznego komunikowania się w sytuacjach życia codziennego. Prowadzi on do znajomości języka niemieckiego na poziomie A2, jak również do zgodnych z tym poziomem egzaminów językowych.

Atuty serii:

 • otwarta, intuicyjna koncepcja podręcznika,
 • zabawne ćwiczenia wspomagające wymowę – Schnellspechverse,
 • oryginalne ćwiczenia ułatwiające naukę gramatyki, np. Rap der starken Verben,
 • bogata obudowa metodyczna: karty leksykalne, multibook, niezbędnik nauczyciela w segregatorze,
 • nauka praktycznych umiejętności językowych,
 • elementy dramy,
 • artystyczna szata graficzna autorstwa Wandy i Bogusława Orlińskich, uznanych na arenie międzynarodowej ilustratorów książek dla dzieci.

Dodatkowe pozycja wykorzystywane podczas zajęć :

 1. „Zabawa z niemieckim”- zbiór ćwiczeń dla dzieci, autor M. Grześkowiak- Wasela wydawnictwo MEMO
 2. „Hallo”- ćwiczenia tematyczne z języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych, autor M. , E. Bąkowski, wydawnictwo MEMO
 3. „Sprawdziany 4-6- język niemiecki”, autor K. Andruszkiewicz, wydawnictwo WSIP
 4. „Deutsch schűlerleicht1”, autor B.Hogan, wydawnictwo HoganBooks
 5. „Testy gramatyczne z języka niemieckiego dla szkół podstawowych i gimnazjów”, autor J. Rosłaniec, wydawnictwo IDEA

Finansowanie kosztów realizacji innowacji.

Koszty dwóch spotkań polskiej i niemieckiej młodzieży pokrywane są z :

- wsparcia finansowego od Rady Rodziców  Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu,

- dotacji projektowych na wymianę młodzieży od PNWM- Deutsch Polnisches Jugendwerk,

Zajęcia lekcyjne realizowane będą podczas dwóch godzin języka niemieckiego w tygodniu. (Godziny te zostały przyznane przez Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w celu realizacji zadań wynikających z programu autorskiego „Aktywne poznawanie przyjaciół w Europie-wymiana szkolna  oraz  planowanych zajęć innowacyjnych. Uczniowie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu uczą się  języka angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, język niemiecki jest dla nich drugim językiem obcym.

Ewaluacja

Ewaluacja innowacji zostanie przeprowadzona na podstawie :

- ankiet uczestników wymiany (polskich, niemieckich uczniów oraz nauczycieli),

- wyników uczniów z zakresu języka niemieckiego (wyniki testów, prac pisemnych, oceny śródroczne i roczne),

- wyników osiągniętych przez uczniów w testach diagnostycznych oraz końcowych.

- testów kompetencji językowych po zakończeniu terminu realizacji innowacji.

Wyniki ewaluacji opracowywać będzie zespół nauczycieli języka niemieckiego pod koniec czerwca każdego roku szkolnego do roku 2015. Wyniki te będą wykorzystane do kontroli programu innowacyjnego. Wnioski z ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej. Dokumentacja innowacji znajdować się będzie w teczce zespołu nauczycieli języków obcych.

Bibliografia

1. PNWM „Gdybym ja to wiedział!” Vademecum dla koordynatorów polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. Publikacja interaktywna, która podpowie, jak zorganizować i zrealizować udaną wymianę szkolną.

2. Judith Dubiski, Wolfgang Ilg „Spotkanie otwiera perspektywy”.

Empiryczne spojrzenie na międzynarodową wymianę młodzieży . Międzynarodowe spotkania młodzieży otwierają perspektywy - taki wniosek wynika z badania ewaluacyjnego, które od 2005 r. prowadziły Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (FNWM).

 3.Praca zbiorowa “Und was machen wir heute?” Aspekte einer deutsch-polnischen Jugendbegegnung . Druga część serii „Warsztat Polsko-Niemiecki", niemieckojęzyczny odpowiednik publikacji „A co robimy dzisiaj? Aspekty polsko-niemieckiego spotkania młodzieży".

4. Thekla Lange, Weronika Priesmeyer-Tkocz, Eckart D. Stratenschulte „Polen, da fahr‘ ich hin!”10 gute Gründe „Polen da fahr' ich hin! 10 gute Gründe" (Jadę do Polski! 10 dobrych powodów) opisuje wybrane aspekty życia codziennego, kultury i historii Polski.

5. Wypisz, wymaluj Polska i Niemcy Ilustrowana mapa polsko-niemiecka. Zabawnie zilustrowana mapa na odwrocie zawiera ciekawostki o 26 wybranych miastach i regionach Polski i Niemiec oraz o życiu codziennym w kraju sąsiada.

6. Joanna Bojanowska „Animacja językowa”. Z książki „Animacja językowa" opiekunowie projektów dowiedzą się, co zrobić, by kontakt z nieznanym językiem sprawiał młodzieży frajdę i pobudzał do większej aktywności.

7. Antje Ritter-Jasińska, Remigiusz Hryciuk, Andrij Bondar „Drei Drysi z boiska” Rozmówki polsko-niemiecko-ukraińskie na spotkania sportowe i nie tylko. Za pomocą rozmówek młodzi Polacy, Niemcy i Ukraińcy znajdą wspólny język.

8. Ralf Kehr “Versuch's auf Polnisch!” Rozmówki dla uczestników polsko-niemieckiej wymiany młodzieży . Spróbuj to powiedzieć po polsku! Rozmówki pomagają przełamać barierę językową podczas spotkania z rówieśnikami z Polski.

9. www.pnwm.org     www.jezykniemiecki.pl         www.juma.de           www.yahoo.de

 

 

Galeria Zdjęć